PostHeaderIcon โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป PDP

ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี โปรแกรมระบบบัญชี โปรแกรมทางบัญชี โปรแกรมด้านบัญชี

โปรแกรมบัญชีทั่วไป PDP  (PDP Accounting Software)  คือ โปรแกรมทางบัญชี หรือ โปรแกรมด้านบัญชี ที่ออกแบบและพัฒนาเพื่อตอบสนองธุรกิจ SME โดยเฉพาะ โดยเน้นที่ความคุ้มค่าในการใช้งานเป็นหลัก (โดยการเปรียบเทียบราคากับความสามารถของโปรแกรม) โปรแกรม PDP ถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานเป็นส่วนๆ โดยผู้ใช้สามารถซื้อเฉพาะส่วนที่ต้องการใช้งาน ตามความจำเป็นของธุรกิจ และเมื่อมีความต้องการใช้ระบบงานส่วนอื่นๆเพิ่มเติม ก็เพียงแค่ซื้อระบบงานส่วนเพิ่มเติมมาติดตั้งเพิ่ม ข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกันจะสามารถเชื่อมถึงกันได้โดยไม่มีความยุ่งยาก เช่น อาจจะซื้อเฉพาะ โปรแกรจัดซื้อ และ โปรแกรมสต็อค ก่อน เพื่อช่วยบริหารงานจัดซื้อ และ การเบิกจ่ายวัตถุดิบ หรือ สินค้าสำเร็จรูป เมื่อใช้ไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง อาจจะซื้อโปรแกรมการขาย โปรแกรมบัญชีแยกประเภท หรือ โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร ติดตั้งเพิ่มเติมได้  โดยโปรแกรม PDP แบ่งออกเป็นโปรแกรมย่อยๆตามฟังชั่น (function) การใช้งาน ดังต่อไปนี้ คือ

ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอโปรแกรมบัญชี PDP

ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอโปรแกรมบัญชี PDP

 •  โปรแกรมบริหารระบบบงานจัดซื้อ - PDP Purcahse Order (Purchasing) 
 • โปรแกรมบริหารระบบงานจัดจำหน่าย(ขาย) - PDP Order Entry (Sales Order)
 • โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง - PDP Inventory Control (IC) (Stock)
 • โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้ - PDP Account Payable (AP)
 • โปรแกรมบัญชีลูกหนี้ - PDP Account Receivable (AR)
 • โปรแกรมวิเคราะห์การขาย - PDP Sales Analysis (SA)
 • โปรแกรมบริหารระบบเช็คและเงินสดPDP Cash and Bank(CB)
 • โปรแกรมบัญชีแยกประเภท - PDP General Ledger (GL) 
 • โปรแกรมบริหารสินทรัพย์ - PDP Fixed Asset (FA) 
 • โปรแกรมวิเคราะห์งบการเงิน - PDP Financieal Reporter (FR)

PostHeaderIcon โปรแกรมก่อสร้าง PDP

โปรแกรมก่อสร้าง โปรแกรมรับเหมาติดตั้ง โปรแกรมบัญชีรับเหมาก่อสร้าง อินเตอร์เน็ตออนไลน์

Construction500PNG

การบริหารธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การบริหารต้นทุนโครงการให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่าย ถ้าไม่มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โปรแกรมบัญชี PDP สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ได้พัฒนาโปรแกรมให้สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้ โดยโปรแกรมบัญชี PDP สามารถเปรียบเทียบต้นทุนจริงกับงบประมาณที่ตั้งไว้ได้ตลอดเวลา ควบคุมการขอซื้อ (PR) สั่งซื้อ (PO) ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน BOQ ของแต่ละงานได้ สำหรับองค์กรที่มี site งานก่อสร้างตามจุดต่างๆ สามารถ ออนไลน์ (online) ผ่าน อินเตอร์เน็ต (internet) เพื่อเชื่อมกับสำนักงานใหญ่ได้ โปรแกรมบัญชีรับเหมาก่อสร้างสามารถใช้ได้กับงานประเภทโครงการรับเหมาทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน หมู่บ้านจัดสรร งานโยธา งานก่อสร้างโรงงาน งานรับเหมาไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ออกแบบตกแต่ง สถาปัตย์ และ อื่นๆ

PostHeaderIcon โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PDP Online

PDP and Impress Professional Online (ระบบออนไลน์ผ่าน internet หรือ มือถือ)

InternetOnline570

สามารถรองรับการใช้งานในลักษณะ ออนไลน์ (online) ผ่าน อินเตอร์เน็ต ( internet) ได้ ทำให้องค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายคลังสินค้าสามารถเชื่อมการทำงานในลักษณะ online กับสำนักงานใหญ่ได้ โดยไม่ต้องผ่าน lease line ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก สำหรับองค์กรที่มีหน่วยรถเคลื่อนที่ (หน่วยรถ van) ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยขาย สามารถอาศัย โทรศัพท์มือถึอผ่าน Mobile GPRS หรือ WIFI ในการ online กับสำนักงานใหญ่ได้ โดยข้อมูลการขายจะ update แบบ real time มายังสำนักงานใหญ่ ทำให้สำนักงานใหญ่สามารถรู้สถานะของหน่วยรถแต่ละหน่วยว่า มียอดขายเท่าไร ขายสินค้าอะไรไปบ้าง และมีสินค้าคงเหลืออยู่ในรถเท่าไร การใช้งานในลักษณะออนไลน์ยังทำให้ต้นทุนในการดูแลบำรุงระบบลดลงอย่างมาก เพราะติดตั้งโปรแกรมใช้งานเพียงจุดเดียว เครื่องลูก (client) ที่จะเชื่อมเข้ามาใช้งานโปรแกรมที่สำนักงานไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม

ระบบออนไลน์ เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรมทุกที่ทุกเวลาจากจุดไหนก็ได้ที่มี internet เช่น ทำงานที่บ้าน หรือแม้แต่ขณะเดินทาง 

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon โปรแกรมจัดซื้อ PDP Purchase Order

โปรแกรมระบบจัดซื้อ โปรแกรมบัญชีจัดซื้อ โปรแกรมบริหารงานจัดซื้อ

โปรแกรมบัญชีจัดซื้อ PDP ประกอบด้วย โปรแกรมจัดซื้อ PDP (Purchase Order Software) และ โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้ PDP (Account Payable Software) เป็นโปรแกรมบริหารงานด้านซื้อ เริ่มตั้งแต่ทำใบขอซื้อ(PR) จากหน่วยงานต่างๆ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถดึงใบขอซื้อมาออกเป็นใบสั่งซื้อ(PO) เวลารับสินค้าที่สั่งซื้อก็สามารถอ้างอิงรายละเอียดจากเอกสารใบสั่งซื้อ(PO) ได้ โปรแกรมบริหารงานจัดซื้อช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อ หรือ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สามารถอาศัยข้อมูลประกอบตัดสินใจว่าควรจะสั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบหรือบริการจากผู้ขาย(Vendor) รายไหน จึงจะทำให้สิ่งที่สั่งซื้อเข้ามานั้น เป็นประโยชน์กับ องค์กรสูงสุด ทั้งในเรื่องของ ราคา คุณภาพที่ได้รับ และตรงตามเวลาที่ต้องการ …

ตัวอย่างรูปภาพ โปรแกรมบัญชีจัดซื้อ

ตัวอย่างรูปภาพ หน้าจอ โปรแกรมบัญชีจัดซื้อ

 

คุณสมบัติและรายละเอียดโปรแกรมระบบจัดซื้อ PDP

 • สามารถใช้งานออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ (Internet Online)
 • ทำการเปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซื้อ (Price Comparison)
 • สามารถดูประวัติการสั่งซื้อ (Purchase Histories)
 • บันทึกใบขอซื้อ(Purchase Request) และใบสั่งซื้อ (Purchase Order) แยกตามแต่ละหน่วยงาน และ งาน (Job) ได้
 • รวบรวมใบขอซื้อเพื่อจัดทำใบสั่งซื้อ
 • สามารถเลือกได้ว่าจะเริ่มขั้นตอนการทำงานที่ใบขอซื้อ หรือ ใบสั่งซื้อ (ไม่ต้องมีใบขอซื้อ) หรือจะรับสินค้า โดยไม่ต้อมมีใบสั่งซื้อก็ได้
 • เอกสารใบสั่งซื้อ 1 ใบ สามารถอ้างอิงใบขอซื้อได้หลายใบ (Many-to-one)
 • สามารถแยกแบบฟอร์มการสั่งซื้อและการสั่งจ้างหรือสั่งซ่อมได้
 • หน้าจอแต่ละหน้าจอมีแสดงสถานะของเอกสารอย่างละเอียด
 • มีหน้าจอสอบถามข้อมูล (Inquiry) สะดวกในการค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับ เอกสารต่างๆ สินค้า ผู้ขาย เงื่อนไขการซื้อ เป็นต้น
 • มี รายงานใบสั่งซื้อที่ยังรับไม่ครบ (Outstanding Report)
 • มี รายงาน แสดงยอดสั่งซื้อที่ รับแล้ว และยอดสั่งซื้อที่ยังค้างรับ (Statement Report)
 • สามารถบันทึกได้ทั้งการซื้อสดหรือการซื้อเชื่อ
 • สามารถบันทึกการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตามสกุลเงิน ได้
 • สามารถบันทึกราคาซื้อต่อหน่วยได้สูงถึง 99 ล้าน ทศนิยม 4 ตำแหน่ง
 • สามารถแก้ไขยอด VAT เพื่อให้ตรงกับใบกำกับภาษีของ Supplier ได้
 • สามารถบันทึกตั้งหนี้จากรหัสสินค้าหรือตั้งจากรหัสบัญชีค่าใช้จ่ายได้
 • มีรายงานประวัติการสั่งซื้อ
 • มีรายงานสรุปเจ้าหนี้รายตัว (Statement) และหนี้ที่ครบกำหนดชำระ
 • มีรายงานสรุปการเคลื่อนไหวเจ้าหนี้
 • รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ ตามเจ้าหนี้, ตามเอกสาร สามารถกำหนดช่วงวันที่จะวิเคราะห์ได้
 • บันทึกการจ่ายชำระหนี้การค้า และพิมพ์ใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher)
 • สามารถเลือกชำระโดย เงินสด, เช็ค, โอนบัญชีธนาคาร, ดร๊าฟ
 • สามารถจ่ายชำระหนี้แบบบางส่วน (Partial) หรือการจ่ายชำระแบบเกินได้
 • สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ้าง ทำของหรือค่าซ่อม และ หนังสือ 1 ใบสามารถหักภาษีได้ มากกว่า 1 อัตรา
 • มีระบบการรับวางบิล ซึ่งเลขที่ใบรับวางบิลสามารถใช้ อ้างอิงใน ขั้นตอน การจ่ายชำระได้
 • บันทึกการรับสินค้า สามารถระบุฝ่ายแผนกที่จะรับภาระ ค่าใช้ จ่ายนี้ และพิมพ์ใบรับสินค้าเข้าสต๊อก ขณะเดียวกัน ก็พิมพ์ใบสำคัญซื้อ (Purchase Voucher)
 • บันทึกการรับสินค้าได้ทั้งโดยการอ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) และกรณีที่รับโดยไม่ต้องอ้างอิง
 • สามารถบันทึกรายการบวกหรือรายการหักอื่น ๆนอกเหนือ จากค่าสินค้าได้ และสามารถระบุว่าให้บวกหรือหักก่อนคำนวณภาษี มูลค่าเพิ่มได้ (ค่าขนส่ง, ภาษีนำเข้า, ค่าธรรมเนียมต่างๆ)
 • การบันทึกส่วนลดการค้า ทำได้ทั้งลดทีละรายการหรือลดทั้งใบ ได้ทั้งเป็นจำนวนเงินและเป็น %
 • การคิด VAT สามารถทำได้ทั้งทุกอัตรา และทั้งราคารวมภาษี, ไม่รวมภาษี
 • บันทึกการเพิ่มหนี้/ลดหนี้ (Debit/Credit Note) และพิมพ์ใบแจ้งขอลดหนี้/เพิ่มหนี้ (ได้ทั้งกรณีราคาผิดหรือส่งคืนสินค้า)
 • กรณีตั้งหนี้จากรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย 1 อินวอยซ์สามารถบันทึกใบกำกับภาษีซื้อได้ไม่จำกัด
 • สิ้นเดือนสามารถพิมพ์ใบต่อ ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53 ได้ทันที
 • สามารถบันทึกรายการปรับปรุงยอดเจ้าหนี้ได้

PostHeaderIcon โปรแกรมการขาย PDP Sales Order

โปรแกรมขาย โปรแกรมขายสินค้า โปรแกรมขายสินค้าออนไลน์ โปรแกรมบริหารการขาย

โปรแกรมขาย PDP ประกอบด้วย โปรแกรมขาย PDP (Order Entry or Sales Order) โปรแกรมบัญชีลูกหนี้ PDP (Account Receivable) และ โปรแกรมวิเคราะห์การขาย PDP (Sales Analysis) เป็นโปรแกรมบริหารงานขายให้เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว เริ่มตั้งแต่ทำใบเสนอราคา (Quotation) เปิดใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน รองรับการขายในลักษณะออนไลน์ (Online) ผ่าน Internet หรือ ผ่าน โทรศัพท์มือถือ(Mobile GPRS) ในกรณีที่มีสาขา หรือ หน่วยรถ Van เคลื่อนที่ได้ โปรแกรมยังมีระบบวิเคราะห์การขาย เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นแนวโน้มการขาย เพื่อใช้ในการปรับปรับกลยุทธ์การขาย … ฯลฯ

ตัวอย่างรูปภาพ โปรแกรมการขาย PDP

ตัวอย่างรูปภาพ หน้าจอ โปรแกรมการขาย PDP

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon โปรแกรมเงินสด และ ธนาคาร PDP Cash & Bank

โปรแกรมระบบเงินสดและธนาคาร  หรือ โปรแกรมการเงิน เป็นระบบบริหารจัดการด้านเงินสดและธนาคาร ควบคุมการรับจ่ายเงินสด   การจ่ายและรับเช็ค ตรวจสอบสถานะของบัญชีธนาคาร การตั้งเบิกเงินสดย่อย เป็นระบบที่ช่วยให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงินทำงานประสานงานกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ตัวอย่างรูปภาพ โปรแกรมเงินสด และ ธนาคาร PDP

ตัวอย่างรูปภาพ หน้าจอ โปรแกรมเงินสด และ ธนาคาร PDP

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon โปรแกรมวิเคราะห์งบการเงิน PDP Financial Reporter

โปรแกรมวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Reporter) สามารถดูและพิมพ์งบการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน งบต้นทุนขาย งบต้นทุนการผลิต งบการแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน ผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบ หรือ อาศัยรูปแบบที่มีอยู่แล้วได้ รูปแบบงบการเงินสามารถใช้กับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้ …

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมวิเคราะห์งบการเงิน

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมวิเคราะห์งบการเงิน

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon โปรแกรมบัญชีแยกประเภท PDP General Ledger

โปรแกรมแยกประเภท ระบบบัญชีแยกประเภท โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป

โปรแกรมบัญชีแยกประเภท PDP คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่รวบรวมขอมูลต่างๆจากระบบงานอื่นๆ และแยกประเภทของเอกสารทางบัญชีเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์และจัดทำงบการเงิน โปรแกรมยังสามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย กระดาษทำการ และ ภงด. ต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด…

ตัวอย่างรูปภาพโปรแกรมบัญชีแยกประเภท

ตัวอย่างรูปภาพหน้จอโปรแกรมบัญชีแยกประเภท

  Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon โปรแกรมสินทรัพย์ PDP Fixed Asset

โปรแกรมระบบสินทรัพย์ ระบบสินทรัพย์ โปรแกรมบัญชีสินทรัพย์ โปรแกรมบริหารสินทรัพย์

โปรแกรมบริหารสินทรัพย์ PDP หรือ โปรแกรมบัญชีสินทรัพย์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โปรแกรมระบบสินทรัพย์นอกจากช่วยคำนวณค่าเสื่อมราคาทั้งทางภาษีและทางบัญชีแล้ว ยังมีระบบตรวจสอบประวัติและติดตามทรัพย์สินแต่ละชิ้นว่า มีการติดตั้งตั้งแต่เมื่อไร ใครเป็นผู้ดูแล สถานที่ตั้งปัจจุบัน ประวัติการซ่อมแซม ประวัติการทำประกันภัย เพื่อให้ผู้ดูแลประเมินได้ว่าควรจะทำการบำรุงรักษา หรือ ถึงเวลาต้องต่อประกันภัย หรือ ต่อทะเบียนหรือยัง สามารถบันทึกและแสดงรูปภาพของทรัพย์สินได้ และยังสามารถต่อเชื่อมกับเครื่องสแกน (Handheld Scanner) สำหรับนำไปอ่านสแกนทรัพย์สินและนำข้อมูลที่ได้ถ่ายเข้าสู่โปรแกรมโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลทางหน้จอ …

ตัวอย่างรูปภาพ โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร PDP

ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอ โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร PDP

 

คุณสมบัติและรายละเอียดโปรแกรมสินทรัพย์ PDP

 • สามารถกำหนดประเภททรัพย์สิน (Asset Category)
 • สามารถแสดงและบันทึกรูปภาพทรัพย์สินแต่ละตัวได้ (Image Available)
 • กำหนด Asset Group ผูกกับ GL Account ที่เป็นกลุ่ม ทรัพย์สินได้
 • กำหนด Asset Sub Group GL Transaction แยกตาม Asset Group และ ตาม Cost Center
 • สามารถบันทึกรายละเอียดทรัพย์สินว่า ซื้อจากใคร/ ที่ไหน/ ยี่ห้อ/ รุ่น/ Serial No. /โรงงานผู้ผลิต
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบทรัพย์สินสามารถบันทึกรายละเอียดตามสถานที่ตั้ง(Location) และพนักงานที่ดูแล ทรัพย์สินได้
 • กำหนดรหัสของทรัพย์สินหลัก (Parent Asset Code) ได้ และสามารถรายงานโดย Sort ตามรหัสทรัพย์สินหลักได้
 • กำหนดวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาของแต่ละทรัพย์สิน มีให้เลือก 4 วิธี
  1. Straight Line
  2. Declining
  3. Double Declining
  4. None สำหรับทรัพย์สินที่กฏหมายกำหนดไว้ว่า ไม่ ต้องคำนวณค่าเสื่อมราคา เช่น ที่ดิน เป็นต้น
 • รองรับการคำนวณค่าเสื่อมราคาตามกฎหมายใหม่ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถหักค่าเสื่อมราคาเริ่มต้นที่ 40% เป็นต้น
 • บันทึกรายละเอียดต้นทุนของทรัพย์สินแต่ละตัว เช่น ราคาทรัพย์สิน ค่าติดตั้ง ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น
 • สามารถบันทึกรายการซื้อย้อนหลังโดยให้ระบบคำนวณ ค่าเสื่อมราคาตั้งแต่วันที่ซื้อ บันทึกเป็นค่าเสื่อมราคาใน งวดปัจจุบันได้
 • บันทึกค่าเสื่อมได้ทั้งทางวิธีบัญชีและ วิธีทางภาษี
 • บันทึกประวัติการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
 • บันทึกการโอนย้ายทรัพย์สินระหว่างหน่วยงาน สถานที่ตั้ง ผู้ดูแล พร้อมรายงานตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนยืนยัน (Confirm)
 • บันทึกการขายทรัพย์สินหรือหยุดคำนวณค่าเสื่อม พร้อม รายงานเพื่อให้อนุมัติการตัดจำหน่าย
 • รายงานทะเบียนทรัพย์สินพร้อมค่าเสื่อมราคา โดยแยก ตามหน่วยงาน โครงการ
 • รายงานค่าเสื่อมราคา ประจำเดือนแบบสรุป สามารถ แสดงทั้งยอดยกมา รายการที่ตัดจำหน่วยในงวด รายการ ที่ซื้อมาใหม่ในงวด และค่าเสื่อมของงวดปัจจุบัน
 • มีรายงานวางแผนการจัดซื้อหรือตัดจำหน่ายล่วงหน้า 5 ปี (Planning Report)
 • มีรายงานทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือน (Property Tax)
 • รายงานการตรวจนับทรัพย์สิน สามารถสั่งให้เรียงตาม(Sort) ตามสถานที่ตั้ง (Location) ก่อนได้ เนื่องจาก ทรัพย์สินบางตัวถูกคำนวณค่าเสื่อมราคาของหน่วยงาน ใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ตัวทรัพย์สินไม่ได้ตั้งอยู่ที่หน่วยงาน นั้น
 • รายงานทรัพย์สินที่เข้ามาระหว่าง งวด สามารถแยกเป็น ทรัพย์สินที่เริ่มใช้งานแล้วหรืออยู่ระหว่างการติดตั้ง สามารถเลือกรายงานได้ทั้งแบบประจำเดือน (Monthly) และแบบประจำปี (Yearly)
 • รายงานทรัพย์สินที่จำหน่ายไปหรือตัดบัญชีไประหว่างงวด สามารถเลือกรายงานได้ทั้ง แบบประจำเดือน

PostHeaderIcon โปรแกรมสินค้าคงคลัง PDP Stock Control

โปรแกรมสต็อก โปรแกรม inventory Control โปรแกรม stock control โปรแกรมบริหารสต๊อก โปรแกรม stock card

สินค้าคงคลัง หรือ สต็อกสินค้า มีผลโดยตรงกับผลการดำเนินงานของกิจการว่าจะมีกำไรหรือขาดทุน โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลังจะช่วยในการควบคุมวัตถุดิบให้มีความเพียงพอและพอเหมาะต่อการใช้งาน โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลังจะช่วยบริหารจัดการให้สินค้าสำเร็จรูปมีเพียงพอเพื่อขายหรือจัดจำหน่าย และจะเตือนเมื่อสินค้าถึงจุดที่ต้องสั่งซื้อเข้ามาเพิ่ม เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าพลาดโอกาสในการขาย สำหรับโรงงานผลิต โปรแกรมนี้จะช่วยบริหารจัดการให้มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตสำหรับแต่ละคำสั่งผลิต หรือ แต่ละช่วงเวลา ขณะเดียวกัน ก็จะบริหารไม่ให้ต้องสต็อควัตถุดิบมากเกินความต้องการ เพราะนั่นเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต..

ตัวอย่างรูปภาพ โปรแกรมสินค้าคงคลัง PDP

ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอ โปรแกรมสินค้าคงคลัง PDP

 

คุณสมบัติและรายละเอียดโปรแกรมสต็อก PDP

  • สามารถใช้งานออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ (Internet Online)
  • สามารถเลือกวิธีการคำนวณต้นทุนแบบ Average, FIFO, LIFO, Lot
  • กำหนดสูตรการผลิตและให้ไปเบิกวัตถุดิบตามสูตรการผลิตได้ (BOM) ได้
  • สามารถกำหนดเงื่อนไขให้สต๊อกติดลบได้หรือไม่ได้
  • สามารถกำหนดยอดคงเหลือต่ำสุด สูงสุด หรือ จุดสั่งซื้อที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการบริหารคลังสินค้า
  • สามารถตั้งให้ระบบเตือนเมื่อปริมาณสินค้าต่ำกว่าจุดต่ำสุด หรือ ต่ำกว่าสั่งซื้อ หรือ มากกว่าจุดสูงสุด
  • สามารถกำหนดจำนวนคลังสินค้า(Warehouse)ได้ไม่จำกัด
  • สามารถโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง(Warehouse)ได้
  • สามารถระบุตำแหน่งจัดเก็บสินค้า ( Location) ภายในคลังสินค้าต่างๆได้
  • สามารถกำหนดช่วงอายุสินค้า (Aging)ได้
  • รหัสสินค้า/วัตถุดิบสามารถแจกแจงได้ 2 ระดับคือ Product Group และ Product No.
  • รองรับสินค้าที่มี Serial No. และ Barcode
  • กำหนดรหัสสินค้าได้ยาวถึง 20 ตัวอักษร
  • กำหนดรูปแบบการแสดงรหัสสินค้าได้เอง
  • ความสามารถบันทึกข้อมูลสินค้าและวัตถุดิบได้ทั้งการรับ เบิก โอน ปรับปรุงต้นทุน
  • สามารถพิมพ์เอกสาร รับ เบิก โอน ปรับปรุงต้นทุนได้
  • สามารถกำหนดรหัสการเคลื่อนไหว (Movement Code) เพื่อใช้แยกประเภทการเบิก และ ประเภทการรับ เช่น เบิกไปเป็นตัวอย่าง เบิกเข้าผลิต รับจากการผลิต รับคืนสินค้าชำรุด รับคืนจากการผลิต เป็นต้น
  • สามารถกำหนดรหัสหน่วยงาน (Cost Center Code) เพื่อให้สามารถสรุปค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานได้
  • สามารถกำหนดรหัสงาน (Job Code) เพื่อให้สามารถสรุปต้นทุนของแต่ละงานหรือโครงการ (Project)ได้
  • สินค้าหรือวัตถุดิบ 1 ตัว สามารถเก็บได้มากกว่า 1 คลังสินค้า (Multiple Location)
  • สินค้าหรือวัตถุดิบ 1 ตัวมีหน่วยนับได้ 3 ระดับ เช่น ลัง กล่อง ชิ้น และสามารถ Convert ได้ทุกหน่วย

ตัวอย่างรายงานสินค้าคงคลัง

 • มีรายงานเพื่อสรรพากร และ รายงานวิเคราะห์เพื่อการบริหาร
 • รายงานบัญชีสินค้าคงเหลือแสดงเฉพาะปริมาณ
 • รายงานบัญชีสินค้าคงเหลือแสดง ปริมาณ และ ต้นทุน
 • รายงานบัญชีคุมสินค้า (Stock Card)
 • รายงานสรุปการเคลื่อนไหวของสินค้าตามแต่ละชนิดการเบิก (Movement Code)
 • รายงานค่าใช้จ่ายแยกตาม หน่วยงาน
 • รายงานการเบิกวัตถุดิบใช้ตามงาน (Job Code)
 • รายงานแสดงอายุของสินค้า (Aging)
 • รายงานแสดงสินค้าที่ต้องสั่งซื้อ
 • รายงานสำหรับตรวจนับสินค้า พร้อม Tag ติดสินค้าในการตรวจนับ
 • รายงานแสดงการรับ/เบิกประจำปีเปรียบเทียบทั้ง 12เดือ
Contact APAC Software
APAC SOFTWARE Co., Ltd.

ติดต่อบริษัท ได้ที่ 02-6750110-4
Email : info@apacsoftware.co.th
Search
Calendar
กรกฎาคม 2024
พฤ อา
« ธ.ค.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Tag
budget control online purchase purchasing software system ซอฟท์แวร์ ตัวอย่าง ธนาคาร บัญชี ระบบ ระบบขาย ระบบจัดซื้อ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบัญชี ระบบสินทรัพย์ ระบบสินทรัพย์ถาวร สินค้าคงคลัง ออนไลน์ แบบฟอร์ม โปรแกรม โปรแกรม fixed asset โปรแกรม po โปรแกรมก่อสร้างออนไลน์ โปรแกรมขายสำเร็จรูป โปรแกรมขายสินค้า โปรแกรมขายสินค้าออนไลน์ โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมคิดค่าเสื่อม โปรแกรมจัดซื้อ โปรแกรมจัดซื้อจัดจ้าง โปรแกรมจัดซื้อออนไลน์ โปรแกรมทรัพย์สิน โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน โปรแกรมบริหารงานซื้อ โปรแกรมบริหารจัดซื้อ โปรแกรมบัญชีขาย โปรแกรมบัญชีสินทรัพย์ โปรแกรมระบบจัดซื้อ โปรแกรมระบบสินทรัพย์ โปรแกรมระบบสินทรัพย์ถาวร โปรแกรมสั่งซื้อ โปรแกรมสั่งซื้อสินค้า โปรแกรมสินทรัพย์ PDP